Anti-discriminatie beleid

Algemeen uitgangspunt
De bedrijfsvoering van Genuine Works b.v. is er op gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Iedere werkzoekende wordt gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn.

Doel
Het doel van dit beleid is om jegens de medewerkers en derden duidelijk en transparant te zijn over:

 1. Wat Genuine Works b.v. verstaat onder discriminatie/ discriminerende verzoeken;
 2. Wat het standpunt is van Genuine Works b.v. ten opzichte van discriminatie/ discriminerende verzoeken;
 3. Handelen door de medewerkers: Wat van de medewerkers wordt verwacht hoe zij handelen tijdens hun werkzaamheden, met name bij de werkzaamheden (ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten)
 4. Waar de medewerker terecht kan voor overleg en/ of een melding;
 5. Verantwoordelijkheden van de werkgever.

 

 1. Definitie discriminatie
  Onder discriminatie wordt verstaan: het maken van direct en indirect onderscheid tussen personen op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Onder discriminatie wordt uitdrukkelijk ook verstaan het ingaan op verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie onderscheidt

tussen personen te maken op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie.

 • Standpunt van Genuine Works B.V.
 • Genuine Works B.V. wijst iedere vorm van discriminatie af.
 • Verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria worden uitsluitend gehonoreerd indien er sprake is van objectieve rechtvaardiging. Een legitiem doel Dit houdt in dat er een goede -functie gerelateerde- reden is om bij de werving en selectie te selecteren op betreffende criteria (een voorbeeld van een legitiem doel is veiligheid);
 • Resulteert in het bereiken van het legitieme doel, het middel is geschikt om het doel te bereiken;
 • In redelijke verhouding staat tot het doel, er is sprake van proportionaliteit ten opzichte van het doel;
 • Noodzakelijk is omdat er geen andere, minder onderscheid makende manier is om het doel te bereiken, er wordt voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium.
 • Genuine Works B.V. tolereert niet dat de medewerkers discriminerend worden bejegend door derden. Onder medewerkers wordt hier tevens verstaan de werknemers die werkzaamheden verrichten onder leiding en toezicht van een inlener.

Er is sprake van objectieve rechtvaardiging als het selecteren op de verzochte criteria:

 • Handelen door de medewerkers De medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn op verzoeken van opdrachtgevers met een discriminatoir karakter, dergelijke verzoeken te herkennen en er zorg voor te dragen dat er geen medewerking aan wordt verleend.
 • Indien de medewerker twijfelt over het al dan niet aanwezig zijn van een objectieve rechtvaardiging bij een verzoek van een opdrachtgever om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria, of vragen heeft hoe een verzoek af te handelen, kan de medewerker voor overleg terecht bij Alecandra Boruga of Madelin Dumitriu
 • Indien de medewerker discriminatie signaleert en het aan de orde wil stellen, misstanden of wangedrag wil melden en/ of een vertrouwenskwestie aan de hand heeft, kan de medewerker terecht bij zijn of haar leidinggevende op de werkvloer. Indien dit niet leidt tot een voor de medewerker afdoende resultaat kan de medewerker terecht bij contactpersoon anti-discriminatie beleid van Genuine Works B.V., Cita Hulsken.
 • Verantwoordelijkheden van werkgever Het creëren van een veilig werkklimaat waar men elkaar met respect bejegent, er ruimte is voor constructief overleg en ongewenst gedrag in welke vorm dan ook voorkomen en aangepakt wordt;
  • De kenbaarheid en implementatie van onderhavig antidiscriminatiebeleid. Hieronder wordt onder meer verstaan het er voor zorgdragen dat de medewerkers: Geïnformeerd zijn over en vertrouwd zijn met het beleid. Het beleid wordt hiertoe bij indiensttreding overhandigd als apart onderdeel van het personeelshandboek en uitvoerig doorgenomen.
  • Goede instructies hebben gekregen hoe discriminatie en discriminerende verzoeken te herkennen. Hiervoor worden medewerkers bij indiensttreding verplicht de voorlichtingswebsite http://www.werkjijmeezegnee.nl te bezoeken en de daarop weergegeven informatie en ondersteunende filmpjes door te nemen.
  • Voorbereid zijn op de situatie dat zij worden geconfronteerd met een discriminatoir verzoek en weten op welke manier zij het gesprek met opdrachtgevers kunnen voeren en keren. Dit wordt gerealiseerd door de hand out discriminatie van de NBBU actief als leidraad te gebruiken en discriminerende verzoeken per geval te bespreken in de periodieke overleggen en hier een plan van aanpak voor te maken welke (schriftelijk) geregistreerd zal worden.
    

Vragen over dit anti-discriminatiebeleid of melden van discriminerend gedrag?

Genuine Works BV
E-mail: c.hulsken@genuineworks.nl
Telefoon: 020-2460888

Genuine Works B.V. is verantwoordelijk voor:

C. De evaluatie en bijstelling van onderhavig beleid.